رول لیبل پرینتر

لیبل کاغذی رایچ ترین نوع لیبل می باشد که در لیبل حرارتی قابل انتخاب است

چاپ بر روی لیبل در مدل لیبل کاغذی بیشتر به صورت ریبون و ایجاد حرارت می باشد.

که با حرارت ناشی از دستگاه لیبل پرینتر ریبون چاپ را بر روی لیبل ایجاد می نماید                                                                                                                 

لیبل کاغذی رایچ ترین نوع لیبل می باشد که در لیبل حرارتی قابل انتخاب است

چاپ بر روی لیبل در مدل لیبل کاغذی بیشتر به صورت ریبون و ایجاد حرارت می باشد.

که با حرارت ناشی از دستگاه لیبل پرینتر ریبون چاپ را بر روی لیبل ایجاد می نماید                                                                                                                 

بیشتر

رول لیبل پرینتر 1محصول وجود دارد